Algemene opdracht-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 14-01-2014 onder nummer 59719079.

ARTIKEL 1. – DEFINITIES 1. Bij deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Marinus Keukens: de verkoper/opdrachtnemer, die met de afnemer een overeenkomst aangaat met betrekking tot de levering van een keuken, sanitair en tegels, dan wel onderdelen daarvan, dan wel artikelen en/of in verband met de levering te verrichten werkzaamheden; b. De afnemer: de koper/opdrachtgever, aanbesteder of een ieder die met Marinus Keukens een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Marinus Keukens een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht; b1. Zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; b2. consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; a. Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte goederen aan de afnemer; b. Oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen goederen en/of werk. 2. Werkzaamheden als in lid 1a bedoeld kunnen zijn ten aanzien van keukens, sanitair en tegels: a. Installeren: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen en bedradingen, alsmede het aanbrengen van aansluitpunten, benodigd voor het juist monteren van de keuken, sanitair en tegels; b. Monteren(plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van de keuken, sanitair en tegels, dan wel onderdelen daarvan; c. Afwerken: het aanbrengen van wand en/of vloerafwerking, armaturen, accessoires en/of decoratie; d. Aansluiten: het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen en bedradingen op reeds aanwezige en correct aange- brachte aansluitpunten; e. Overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerkzaamheden. Het egaliseren van vloeren en muren en het verwerken van tegels. 3. Werkzaamheden als in lid 1a bedoeld kunnen zijn ten aanzien van artikelen: a. Installeren: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen en bedradingen, alsmede het aanbrengen van aansluitpunten, benodigd voor het juist aanbrengen van de keuken, sanitair, tegels en/of artikelen, alsmede het aanbrengen van de goederen zelf; b. Overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerkzaamheden, het egaliseren van vloeren en muren en het verwerken van tegels; c. Afwerken: het aanbrengen van wand- en/of vloerafwerking armaturen, accessoires en/of decoratie.

ARTIKEL 2. – DE BEGROTING 1. Alle begrotingen hebben, tenzij uit de begroting anders blijkt, een geldigheidsduur van 14 dagen te rekenen vanaf de datum v.d. begroting; zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door Marinus Keukens gedane metingen, De afnemer is verplicht Marinus Keukens te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. 2. In de begroting zal uitdrukkelijk worden opgenomen een volledige omschrijving van de te leveren goederen en te verrichten werkzaamheden, de totale prijs en de termijn waarbinnen de aflevering en/of oplevering zal plaatsvinden(=levertijd). De begroting geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingmethode die zal worden gehan- teerd:aanneemsom, richtprijs, regie: in geval van een aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen, waarvoor het werk zal worden uitgevoerd. Ingeval van richtprijs doet Marinus Keukens een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk. Ingeval van regie doet Marinus Keukens nauwkeurig opgave van de prijsfactoren(uurtarief, eenheidsprijzen van benodigde materialen) De begroting vermeldt de betalingscondities Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgave van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van Marinus Keukens zijn zo nauwkeurig mogelijk. 3. Tenzij anders uit de begroting blijkt, is niet in de begroting inbegrepen: elektriciens, metsel-, stukadoors-, loodgieters- en schilderwerk, takel- en hijswerk, breek-, hak- en timmerwerk, het vlak- en schoonmaken van vloeren. 4. Marinus Keukens behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, de intellectuele eigendom voor op de bij de begroting verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste ver- zoek van Marinus Keukens onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan Marinus Keukens ten dienste staande wettelijke maatregelen ter waarborging van zijn rechten 5. Indien de consument het aanbod niet accepteert, is Marinus Keukens gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de begroting in rekening te brengen, mits hij de consument direct bij het vragen van de begroting schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en op de hoogte ervan. Indien de ondernemer van zijn recht gebruik maakt en de consument de kosten heeft voldaan, gaan de bij de begroting gevoegde tekeningen in eigendom over op de consument, onverminderd het intellectuele eigendom van Marinus Keukens.

ARTIKEL 3. – DE OVEREENKOMST 1. Totstandkoming De overeenkomst tot levering van een keuken, sanitair en tegels dan wel onderdelen daarvan, komt tot stand door acceptatie van een daartoe verstrekt aanbod, Indien de acceptatie mondeling geschiedt, bevestigd Marinus Keukens de opdracht schriftelijk onder vermelding van datum. 2. Prijswijziging a. Indien na het sluiten van de overeenkomst, maar voor de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. b. Prijsverhogingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden zijn voor risico van de afnemer. In dat geval heeft de aannemer de mogelijkheid om hetzij te annuleren als bedoeld in art. 9, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs. Prijsverlagingen na de bovengenoemde periode van drie maanden zullen op verzoek van de afnemer worden doorberekend. c. Het bepaalde onder lid 2 sub b van dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, showroommodellen, kortingen, acties, aanbiedingen e.d. 3. Eigendomsvoorbehoud Marinus Keukens blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer geleverde goederen, zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele leveringsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald. 4. Zekerheidsstelling bij zakelijke afnemers Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is Marinus Keukens gerechtigd alvorens te leveren of met een levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen. 5. Schadevergoeding bij zakelijke afnemers Marinus Keukens is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden, dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving e.d.

ARTIKEL 4 – DE LEVERTIJD 1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen. 2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt Marinus Keukens een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van 6 weken. Indien Marinus Keukens alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend. 3. Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder in gebreke stelling of rechtelijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen. 4a. bij een overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is Marinus Keukens bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd. 4b. Bij een overeenkomst met consumenten is Marinus Keukens ter zake slechts gehouden, die schade te vergoeden, die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zijn hem mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend. 4c. Indien levering op afroep (mededeling van de afnemer dat geleverd kan worden) wordt overeengekomen, geldt vanaf de afroep de in de overeenkomst afgesproken vaste of vermoedelijke termijn. Indien geen termijn mocht zijn overeengekomen, geldt een termijn van maximaal 12 weken, ingaande vanaf de afroep.

ARTIKEL 5 – DE OP-/AFLEVERING 1. Tenzij anders is overeengekomen wijst Marinus Keukens de afnemer er tijdig voor de op-/aflevering op, dat de afnemer op straffe van een vergoeding van directe schade en kosten verplicht is ervoor te zorgen dat: · de plaats waar de op-/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten; · de plaats waar de op-/aflevering moet geschieden bereikbaar is en daar voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken: · de vloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten en bezemschoon ter beschikking worden gesteld; · de vloeren vlak zijn; · in de ruimte waarin gewerkt moeten worden elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is; · het pand, waarin gewerkt moet worden, glasdicht is; · de wanden te lood en de hoeken haaks zijn; · de afmetingen van de ruimte voldoen aan de maten, als vermeldt in de door de afnemer beschikbaar gestelde tekeningen, voor zover met dergelijke tekeningen wordt gewerkt; · de installatiepunten, de leidingen en de lozingen aanwezig zijn conform de tekening van de leverancier; · de afvoer van de riolering en de eventuele afvoer van de afzuigunit in orde zijn; · overigens aan alle bouwkundige voorschriften die invloed hebben op de plaatsing van de keuken, sanitair en tegels daarvan is voldaan; 2a. Marinus Keukens stelt de consument er van op de hoogte dat deze hem kennis moet geven van bijzondere omstandigheden die het gebruik van een heft, takel of een kraan noodzakelijk maken. In dat geval wordt in de overeenkomst geregeld voor wiens rekening en risico de bijzondere hulpmiddelen komen. b. Bij onjuiste of onvolledige informatie door de consument zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening. c. Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen is voor rekening en risico van degene die het gebruikt, tenzij de schade hem niet kan worden toegerekend. 3. De werkzaamheden worden verricht in de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 6 – EXTRA KOSTEN, MEERWERK EN/OF MINDERWERK kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer wordt verlangd Niet te bevloeren vlakken, bijvoorbeeld kolommen en insprongen, worden niet in mindering gebracht. Snijverlies wordt niet vermindert. Op verzoek van de afnemer zullen de restanten bij hem door de ondernemer worden achtergelaten.

ARTIKEL 7 – DE OPSLAG VAN GOEDEREN 1. Ingeval te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat de afnemer de goederen niet wil aanvaarden zal Marinus Keukens binnen redelijke termijn een tweede levering doen. Marinus Keukens is na de weigering dan wel na twee levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen. 2. Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard zal Marinus Keukens: a. nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten in rekening brengen; b. dan wel eerst de goederen 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden; c. indien de te leveren goederen daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is Marinus Keukens gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, als bedoeld in artikel 10. Indien Marinus Keukens de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen. In geval van weigering, hetzij na de eerste, hetzij na de tweede levering heeft Marinus Keukens de keuze te handelen als voorzien onder a, b of c. 3a. Indien de goederen door de afnemer zijn betaald, zal Marinus Keukens de goederen maximaal drie maanden in opslag houden onder berekening aan de afnemer van de opslagkosten tenzij anders overeengekomen. 3b. Gaat de afnemer na verloop van deze termijn nog niet over tot afname der goederen dan is Marinus Keukens gerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, te verhandelen en de opbrengst aan de afnemer af te dragen onder aftrek van opslag- en andere kosten en een schadevergoeding van 30% van hetgeen de afnemer bij nakoming van de overeenkomst aan Marinus Keukens verschuldigd was geweest, tenzij Marinus Keukens kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is. Alvorens Marinus Keukens hiertoe over mag gaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk aan de afnemer mede te delen. 4. Het risico van brand en beschadiging wordt door Marinus Keukens voor zijn rekening door assurantie gedekt. 5. De opslagkosten zullen per maand 1% bedragen van de waarde van de opslagen goederen, met een minimum van € 25,–, tenzij Marinus Keukens kan bewijzen dat zijn kosten hoger zijn of de afnemer aannemelijk kan maken dat deze lager zijn.

ARTIKEL 8 – HET VERVOER EN BESCHADIGING BIJ AFLEVERING 1. In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte goederen door Marinus Keukens, die het risico van beschadigingen en verlies draagt. Worden de gekochte goederen door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is Marinus Keukens gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering. 2. Als bij de aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gesteld. Bovendien dient door de afnemer binnen 2 werkdagen na aflevering bij Marinus Keukens melding hiervan te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen. Indien bij afleveringen geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen, dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld.

ARTIKEL 9 – DE BETALING 1. Levering en aflevering Elke aankoopbevestiging, ook indien deze mede omvat aanneming van werk, geschiedt onder de algemene conditie. 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt als betalingsconditie: a. 20% van de overeengekomen prijs bij het geven van de opdracht als aanbetaling b. 80% van de overeengekomen prijs bij aflevering van de goederen; indien deze aflevering op verzoek van de afnemer wordt uitgesteld en de goederen zijn in het bezit van de leverancier, dan dient deze betaling op de overeengekomen leverdatum plaats te vinden. 3. In geval een factuur wordt toegezonden is de betalingstermijn 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn. 4. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Marinus Keukens totdat het volledige factuurbedrag is voldaan. 5. Wanneer de aanbetalingfactuur na 14 dagen nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de afnemer verplicht aan Marinus Keukens het restant te voldoen bij aflevering. 6. Onverminderd het bepaalde in lid 3 stuurt Marinus Keukens aan de consument na het verstrijken van de betalingsdatum één betalingsherinnering, waarin hij deze op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 7 dagen, doch voor aflevering, te betalen. 7. Marinus Keukens is na verloop van de in lid 3 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien Marinus Keukens derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten tot ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom en met een minimum van € 25,– voor rekening van de afnemer, mits in redelijkheid gemaakt.

ARTIKEL 10 – DE ANNULERING 1. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. 2. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt, terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld, dat de op- of aflevering, of een deel ervan indien het een deellevering betreft, kan plaatsvinden. 3. Indien de overeenkomst alleen betrekking heeft op het monteren en/of installeren, is de afnemer de in lid 1 bedoelde schadevergoeding van 50% pas verschuldigd indien hij binnen vier weken voor aanvang van de werkzaamheden annuleert. 4. De in de vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij Marinus Keukens kan bewijzen dat zijn schade groter is of de aannemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

ARTIKEL 11 – DE ONUITVOERBAARHEID VAN HET WERK EN OVERMACHT 1. Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden, die de ondernemer bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen. 2. Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht, behoudens in geval van overmacht, de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de afnemer gehouden aan Marinus Keukens de in verband met de uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden. 3. In geval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel, zal slechts voor het niet-uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd. 4. Marinus Keukens zal de afnemer schriftelijke opgave verstrekken van de financiële consequenties van de mogelijkheden. De afnemer dient daarna zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de opgave zijn beslissing aan Marinus Keukens mede te delen. 5. In geval van overmacht zullen partijen elkaar nog gedurende redelijke termijn na de overeengekomen datum van levering gelegenheid moeten geven hun verplichtingen na te komen, tenzij dit voor de wederpartijen niet aanvaardbaar is. na genoemde termijn kan de overeenkomst, op verzoek van de meest gerede partij, ontbonden worden verklaard.

ARTIKEL 12 – DE GARANTIE 1. De uitvoering van de overeenkomst moet die kwaliteiten en eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging. 2. Daarnaast heeft de afnemer garantie, voor zover het betreft gebreken waarvan Marinus Keukens niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij, uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens de door de leverancier aangegeven periode. 3. De garantie omvat: a. het repareren van schade en gebreken aan of van de geleverde goederen voor zover ontstaan bij normaal gebruik, waaronder mede voorrijkosten, bestede uren, materialen, hak- en breekwerk en reparatie daarvan bij vervanging van onderdelen; b. het herstellen van ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden; een en ander tot een maximum van de aanschafwaarde(factuurbedrag) van het geleverde. 6. Goederen en/of werkzaamheden die na de oplevering nog geleverd cq. verricht dienen te worden kunnen niet geclaimd worden op grond van deze garantie. 7. Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen. 8. De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van bovengenoemd systeem. 9. Indien door de fabrikant van de goederen een verdergaande garantie wordt gegeven aan Marinus Keukens, geldt deze garantie ook voor de afnemer 10. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde goederen of het uitgevoerde werk. 11. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen sluit elke klacht uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg. 12. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende gebruikelijke normen, dan wel handelsusance kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten. 13. Alle garantiebepalingen en de aanspraak met betrekking tot de door Marinus Keukens verstrekte garanties zullen komen te vervallen bij bedrijfsbeëindiging en/of faillissement of dan situaties waardoor aantoonbaar overmacht ontstaat. Alle overige garanties worden gehandhaafd volgens de door de betreffende fabrikant gestelde garantiebepalingen en voorwaarden. 14. Niet onder de garantie vallen schade- en gebreken ontstaan door: · opzet; · milieuaantasting; · molest; · natuurrampen; · mechanisch geweld; · experimenteel gebruik en/of overbelasting; · boeten, afkoopsommen, gerechtskosten etc; · onjuist gebruik of toepassing van de goederen · terroristische aanslagen en/of geweld

ARTIKEL 13 – KLACHTEN 1. Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van het werk kunnen door de afnemer bij Marinus Keukens slechts geldend worden gemaakt door indiening binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen of de oplevering van het werk. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van 14 dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn. De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken. 2. Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel laat het bepaalde omtrent de kortere termijn van artikel 8 onverlet. 3. Wanneer een afnemer tegen het advies van de ondernemer in, bepaalde werkzaamheden wil(doen) verrichten of beletten, is mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten. 4. Evenmin kunnen klachten geldend worden gemaakt: a. indien deze te wijten zijn aan onvoldoende vlak zijn van de vloer en Marinus Keukens deze niet heeft aangebracht respectievelijk heeft doen aanbrengen. Marinus Keukens is verplicht het onvoldoende vlak zijn aan de afnemer te melden voordat met de uitvoering va de werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt; b. indien de ondervloeren niet blijvend droog zijn. Marinus Keukens is niet aansprakelijk voor uit deze hoofde ontstane schade, mits hij vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan geen aanleiding vormde de werkzaamheden niet uit te voeren. a. indien de vloerbedekking met water en/of zeep is gereinigd, voordat de kit volledig opgedroogd is. 5. Marinus Keukens is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook en hoe ook genaamd die het gevolg is van oorzaken die Marinus Keukens niet kende noch behoorde te kennen, zoals: extreme veranderingen in het luchtvochtigheidpercentage, een blijvend te hoog of te laag luchtvochtigheidpercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten.

ARTIKEL 14 – DE GESCHILLENREGELING 1. Geschillen tussen een consument en een ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 2. Een geschil wordt van rechtswege slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst aan de ondernemer heeft voorgelegd. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan de ondernemer is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk aanhangig te worden gemaakt. 3. Wanneer de ondernemer een geschil behandeld wil zien, stelt hij de consument schriftelijk voor het geschil te laten behandelen. De ondernemer kondigt daarbij aan dat hij het geschil aanhangig zal maken bij de bevoegde rechter. 4. De rechter in Nederland neemt in behandeling en doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld. De beslissing van de rechter in Nederland is bindend. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

ARTIKEL 15 – VOORRIJKOSTEN Marinus Keukens is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesloten.

ARTIKEL 16 – NEDERLANDS RECHT Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.